Algemene richtlijnen,

Ontvangst genodigden, gildenmis en erewijn

 

1)      De genodigden en gildenafgevaardigden, die vooraf zijn opgegeven voor het bijwonen van de gildenmis, worden vanaf 08.15 uur verwacht in manege Den Doolhof op het feestterrein, gelegen aan de Kaal Hoefsteeg te Gemonde. Aansluitend zal om 09.00 uur in optocht worden gelopen naar de St. Lambertuskerk waar de Heilige Mis zal worden opgeluisterd. Diegene die niet in staat zijn deze afstand te voet af te leggen, dienen op eigen gelegenheid per auto te rijden naar de kerk; graag zoveel mogelijk met elkaar. Dit vanwege de geringe parkeermogelijkheden in het dorp.

 

2)      Het organiserende gilde zal bij de ingang van de kerk een erehaag vormen en als laatste de kerk betreden / binnengaan.

 

3)      Het middenschip van de kerk is gereserveerd voor de gilden en genodigden. We houden hierbij rekening met het vooraf, volgens het inschrijfformulier, aantal opgegeven personen per gilde. U wordt verzocht de aanwijzingen van de “ordecommissarissen” in de kerk op te volgen.

 

4)      Na de Heilige Mis zal in ons gildenhuiscafé-zaal De Schuif” (Dorpstraat 30; tel. 073-5512288). de erewijn worden aangeboden door het gemeentebestuur van Sint Michielsgestel.

 

5)      Aan de erewijn worden alleen de genodigden en aanwezige Koningen, Keizers, Vaandrigs en Hoofdmannen, welke in het bezit zijn van een erewijnkaart / toegangsbewijs, toegelaten. Vergeet uw toegangsbewijs dus niet!! Geen toegangskaart betekent dus géén entree voor de erewijn.

 

6)      Vanwege het tijdspad zal alleen de erewijn bij gildenhuiscafé-zaal De Schuif” genuttigd worden. Na de erewijn ontvangen de aanwezigen een lunchbon waarmee ze, direct aansluitend, bij het startpunt van de optocht / opstelplaats een lunchpakket kunnen afhalen.

 

Algemeen / deelname wedstrijden

 

1)      Tezamen met deze uitnodiging sturen wij u:

·         een tweetal flyers met hierin de volgorde van de optocht, dagindeling, prijzenzilver, algemene richtlijnen, het programma van het ‘Gemonds weekend’ en de plattegrond van de optocht door Gemonde.

·         de benodigde toegangsbewijzen / erewijnkaarten t.b.v. de erewijn.

 

2)      Alle overige gildenleden, welke niet de gildenmis hebben bijgewoond of na de gildenmis niet zijn uitgenodigd voor de erewijn, verzamelen zich (vervolgens) in manege Den Doolhof. Om 11.30 uur wordt aan eenieder verzocht zich te voet te begeven naar het opstelterrein / startpunt van de optocht (let op 10 min. lopen). De optocht zal stipt om 12.00 uur aanvangen.  

 

3)      De parkeerplaats (weiland) is, voor zowel alle gildenleden als de standaardrijders, gelegen aan de Koudenbergstraat (nabij de manege). Via wegwijzers / bordjes zal dit in Gemonde worden aangegeven. Alleen gilden, die met een bus komen, kunnen parkeren op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Irene (gelegen aan de St. Lambertusweg).   

 

4)      Het algemeen secretariaat bevindt zich in de kantine van voetbalvereniging Irene (gelegen aan de Kaal Hoefsteeg). Alle vendeliers, tamboers en bazuinblazers, welke deelnemen aan de wedstrijden, dienen vóór de optocht hun pasjes / legitimatiekaarten ingeleverd te hebben op dit algemeen secretariaat (dus vóór 12.00 uur). Het algemeen secretariaat ligt aan de (loop)route tussen de manage en de opstelplaats. Zonder een tijdig ingeleverde legitimatiekaart kan niet aan de betreffende wedstrijden worden deelgenomen.

 

5)      Er wordt gevendeld, getromd en bazuingeblazen volgens een door de vendel/trom/bazuincommissie vastgesteld tijdschema. Deelnemers die niet op de aangegeven tijd voor de jury verschijnen, kunnen later niet meer deelnemen.

 

6)      Gewonnen prijzen dienen te worden afgehaald in volledig gildentenue! 

 

7)      Op de site www.gildedaggemonde.nl is meer algemene info te raadplegen. Geef dit adres en de inhoud van deze begeleidende brief / uitnodiging a.u.b. door aan uw gildenleden. Mochten er vooraf nog vragen of onduidelijkheden zijn, u kunt mij bereiken via jleest@home.nl       

 

8)      De massale opmars vindt plaats op het voetbalveld van voetbalvereniging Irene. Op dit moment hebben we nog géén toestemming om met paarden op het veld te komen. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit zo blijft.

 

9)      I.v.m. brandvoorschriften worden de vaandels en standaarden niet in maar buiten de tentoonstellingstent ten toon gesteld.

 

10)  De “wedstrijdbak“ voor het standaardrijden is vlakbij de tot feesttent omgebouwde manege.

De uitslag van deze wedstrijd wordt zo snel mogelijk, nadat de laatste standaardruiter heeft gereden, bekend gemaakt.

We verzoeken de standaardruiters om zich bij de prijsuitreiking, in vol ornaat, in een rij op te stellen voor de wedstrijdbak waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

 

11)  We willen u verzoeken ook deze aanvullende informatie met uw gildenleden te delen. Bij voorbaat dank hiervoor.

 

Algemeen (afmeldingen)

 

1)      De namen van de deelnemers die door fysieke beperkingen niet kunnen meelopen in de optocht tijdens de kringdag, maar welke wel willen deelnemen aan de wedstrijden, dienen voorafgaand de optocht door de hoofdman of diens plaatsvervanger te worden opgegeven om hiermee het recht tot deelname aan de wedstrijden te behouden. De betreffende afmeldlijst ligt in het algemeen secretariaat (kantine van voetbalvereniging Irene; gelegen aan de Kaal Hoefsteeg). Doe dit a.u.b. niet pas op het allerlaatste moment.

 

Schiet discipline

 

2)      Denk aan het niet onbeheerd achterlaten van een wapen! Voor de opslag van de geweren is een geweercontainer geregeld. Nooit enig wapen in de manege / feesttent meenemen!

3)      Aan de geweer schietwedstrijd deelnemende gildenleden dienen in het bezit te zijn van een KNSA licentie.

4)      Koningen en Keizers die deelnemen aan hun specifiek onderdeel geweerschieten, schieten vanuit een affuit.

5)      Gebruik van eigen munitie is niet toegestaan! De munitie wordt verstrekt door de organisatie.

 

 

Wij hopen u en uw gildenleden op 05 juni a.s. te mogen verwelkomen in Gemonde om samen met ons van deze Kringgildendag te genieten.

 

Met vriendelijke gildengroeten,